غدیر....

بزرگترین عید خدا

روز گشایش

روز خشنودی پروردگار

روز زبونی شیطان

روز مشعل فروزان دین

روز بپا خاستن

روز شادمانی

روز لبخند

روز راهنمایی

روز بلندی گرفتن منزلت شایستگان

روز روشن شدن دلایل خدا

روز راندن شیطان

روز آشکار کردن حقیقت

/ 0 نظر / 18 بازدید